Nikola Konopacka

Trener, Choreograf, Tancerz

Maja Orłowska (Kwiatkowska)

Trener, Choreograf, Tancerz

Marcin Konopacki

Trener, Choreograf, Tancerz

Maciek Orłowski

Trener, Choreograf, Tancerz

Kamil Kułak

Trener, Choreograf, Tancerz

Wiktoria Maćkowiak

Trener, Choreograf, Tancerz

Remigiusz Girczys

Trener, Choreograf, Tancerz

Paulina Jaskulska

Trener, Choreograf, Tancerz

Sandra Pawluch

Trener, Choreograf, Tancerz

Margarita Tsololo

Trener, Choreograf, Tancerz

Ola Chyla

Trener, Choreograf, Tancerz